viprobuvannya 800Defense Express розбирався з рядом актуальних питань, що стосуються вдосконалення державної системи випробувань, сертифікації, розробки та виробництва озброєння і військової техніки. Можна констатувати – час для змін настав.

 

Уряд ухвалив рішення щодо створення Державного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Метою цього рішення є забезпечення реалізації єдиної державної політики з випробування, сертифікації, розробки та виробництва озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань сектору безпеки й оборони держави, у тому числі з урахуванням вимог стандартів НАТО.

 

Інститут має об’єднати потенціали Державного науково-випробувального центру, Чернігівського національного технологічного університету та підприємств військово-промислового комплексу країни.

 

Проте профільна випробувальна установа - Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки – повинна мати відповідний статус, рівень повноважень та можливості аби максимально ефективно вирішувані цілий комплекс завдань в інтересах Збройних Сил та інших силових формувань країни.

 

viprobuvannya 1

 

Зважити на досвід країн НАТО

 

На сьогодні головним завданням для України є забезпечення готовності силових структур і вітчизняних розробників оборонної продукції до функціонування в якісно нових умовах з метою створення умов для безболісного переходу на стандарти НАТО та побудови сектору безпеки і оборони країни, який відповідає найкращим зразкам провідних європейських держав та держав-членів НАТО. Його успішне виконання залежить від ефективності системи випробувань і сертифікації, яка покликана дати повну і об'єктивну оцінку як дослідного зразка, так і підприємства-розробника.

 

Система випробувань, відповідно до ГОСТ 16504—81 - це сукупність засобів випробувань, виконавців і визначених об’єктів випробувань, які взаємодіють за правилами, встановленими відповідними нормативними документами. Стабільне і ефективне функціонування системи можливе лише за умови єдиної вертикалі управління усіх її складових, що забезпечує формування єдиної військово-технічної політики у сфері випробувань та системного і цілеспрямованого її впровадження, а також оптимальну схему взаємодії і розподілу повноважень між її суб’єктами.

 

Згідно з ПКМУ від 16.12.2015 № 1057 формування технічної політики (технічне регулювання) з наведених вище питань покладено на Міністерство оборони України. Система випробувань і порядок її функціонування повинні бути єдиними і обов'язковими як для МО, інших складових сил оборони, яким надано право виступати державними замовниками продукції військового призначення, так і для підприємств і організацій ОПК, що виконують функції розробників і виробників даної продукції.

 

Основою функціонування системи випробувань в ЗС України нині є Державний науково-випробувальний центр, який є головною науково-випробувальною організацією з проведення випробувань і сертифікації ОВТ.

 

Аналогічні випробувальні установи є чи не у всіх європейських країнах, що входять до складу НАТО. Всі вони знаходяться у вертикалі управління замовника кожної країни, а саме – в структурах міністерств оборони (див. мал. 1). Це цілком логічно. Адже рішення на організацію і проведення такого роду робіт та їх координація є прерогативою Замовника.

 

Проте в Україні ситуація інша. Хоча МОУ несе всю юридичну відповідальність за організацію підготовки і проведення випробувань в цілому, вертикаль управління системою випробувань ОВТ не знаходиться у Міністерстві оборони. Функції керівництва і управління процесом випробувань Міноборони здійснює не безпосередньо, а через структури Генерального штабу, якому ці завдання не властиві. Складається ситуація, що органи військового управління, для яких дані роботи не представляють практичного інтересу, виступають в ролі проміжної адміністративної ланки – з ознаками некомпетентності в певних питаннях та відсутності зацікавленості у якісному функціонуванні системи випробувань і сертифікації.

 

Така схема значно ускладнює, бюрократизирує процедуру погодження організаційних, технічних і методичних питань їх проведення, оформлення договірних відносин, ускладнює взаємодію із Замовником і, зрештою, призводить до поступового знищення системи в цілому.

 

Очевидно, що підпорядкування ДНВЦ споживачу ОВТ (Генеральному штабу), який не має повноважень на виконання завдань, які стоять перед Центром, фактично зводить нанівець усі зусилля Замовника по відбудові ефективної системи випробувань. Режим фінансування і забезпечення ДНВЦ за останні роки це яскраво доводить.

 

На тлі такого досвіду можна стверджувати, що створення Державного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки на базі Державного науково-випробувального центру потребуватиме приведення управлінської вертикалі організації і контролю діяльності ДНДІ ВС ОВТ у відповідність до призначення інституту та статусу міжвидової випробувальної організації.

 

viprobuvannya 2

 

Ключові точки для якісних змін

 

Першочергові завдання для налагодження ефективного функціонування системи випробувань, окрім формування логічної вертикалі управління і відповідальності у галузі випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, охоплюють питання нормативно-правового, організаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Кожне з них має своє актуальне наповнення.

 

Нормативно-правове і організаційне забезпечення повинно передбачити створення в структурі Державного Замовника (МО України) профільної науково-дослідної установи не тільки з розробки програмно-методичного забезпечення і проведення випробувань ОВТ, а також з повноваженнями, функціями і завданнями створення і розбудови вітчизняної системи випробувань і оцінки відповідності ОВТ та науково-технічного супроводження даного процесу.

 

Також йдеться про здійснення цілеспрямованих заходів щодо відпрацювання і оформлення в правовому і нормативно-технічному відношенні єдиної державної політики з питань організації випробувань та сертифікації зразків ОВТ і об'єктів подвійного призначення; створення нормативно-технічного підґрунтя модернізації формату і принципів взаємодії у сфері випробувань підприємств промисловості і Державного замовника, його профільних інститутів, що потребує всебічного переопрацювання нормативно-технічної та законодавчої бази, а також адаптації передового досвіду і стандартів НАТО і ЕС під умови України.

 

Є нагальна потреба законодавчого внормування механізмів спільного використання лабораторно-експериментального обладнання, полігонно-випробувального та іншого вимірювального устаткування промисловості та МО України; відпрацювання та відлагодження організаційно-правових відносин при використанні науково-випробувального потенціалу МО України для проведення випробувань на користь інших силових структур, а також законодавчого врегулювання оптимального порядку та умов надання послуг науково-технічного характеру усім зацікавленим міністерствам, відомствам та підприємствам промисловості.

 

Матеріально-технічне забезпечення охоплює питання формування дієвих механізмів цільового планування та виділення матеріально-технічних засобів безпосередньо для проведення випробувань. У першу чергу - полігонних, натурних, особливо для складних зразків ОВТ ракетного озброєння, ППО, авіації та ВМС, оскільки на даний час випробування проводяться за рахунок поточного вилучення МТЗ із обсягів бойової підготовки, що негативно відображається на її результатах та збільшує негатив у відповідних посадових осіб командувань видів ЗС України взагалі до процесу випробувань. Адже йдеться про пряме перешкоджання виконанню їх прямих обов’язків, за що вони несуть персональну відповідальність.

 

У нині діючій системі випробувань підприємства і організації ОПК, які задіяні в реалізації державного оборонного замовлення як виконавці, не вживають практичних заходів по створенню елементів випробувальної інфраструктури в системі полігонно-випробувального комплексу Замовника. Це не дозволяє інтегрувати фінансові, матеріальні і кадрові ресурси замовників і розробників ОВТ і направити їх на створення єдиної випробувальної бази для відпрацювання і оцінки зразків в полігонних умовах на етапах як попередніх, так і державних випробувань.

 

Окремим питанням за даним напрямком є забезпечення ДНДІ ВС ОВТ на постійній основі усіма основними видами (типами) озброєння і військової техніки, яка призначена для проведення випробувань, досліджень, експериментальних робіт, відпрацювання окремих елементів конструкції, комплексів, систем і агрегатів, а також практичної підготовки інженерно- і льотно-випробувального складу інституту.

 

Кадрове забезпечення. Нині склалась критична ситуація з підготовкою і підтримкою професійної кваліфікації спеціалізованого науково-випробувального складу, і перш за все, суб'єктів випробувальної діяльності з підвищеним рівнем ризику: льотчиків-випробувачів і парашутистів-випробувачів. Вимагає прийняття термінових управлінських рішень ситуація щодо організації цільової підготовки даної категорії фахівців, визначення принципів і форм їх відбору, методичного забезпечення підготовки та стажування.

 

Організаційно-штатна структура ДНДІ ВС ОВТ повинна формуватись за видами оцінок зразка ОВТ, а не за видовим принципом, тобто випробувальна установа повинна відповідати технології підготовки і організації випробувань.

 

Інформаційно-методичне забезпечення потребуватиме внормування порядку проведення випробувань кожного виду ОВТ; формування єдиної програмно-методичної бази випробувань ОВТ та методів оцінки відповідності; удосконалення методичної бази та організації взаємодії розробника і замовника з метою зниження вартості і обсягів випробувань; створення органу з координації та методичного супроводження співпраці з країнами НАТО та ЄС у сфері випробувань і сертифікації ОВТ.

 

viprobuvannya 3

 

Що робити для вирішення?

 

При всьому різноманітті викладених проблем їх об'єднує, по-перше, те, що вирішення більшості з них виходить за межі компетенції і можливостей органів військового управління Збройних Сил України. По-друге, всі вони повинні знаходитися у полі зору Державного Замовника як юридичної особи, що безпосередньо відповідає за процес виконання оборонного замовлення, невід'ємною частиною якого є випробування зразків.

 

Реалізація усього спектру завдань, які покладаються на новий інститут, а також комплексне вирішення першочергових проблем підприємств оборонної сфери, наведених вище, можливе за умови створення у його складі науково-дослідних підрозділів з випробувань і оцінки відповідності ОВТ за усіма видами спеціалізації; потужної багатопрофільної експериментально-випробувальної бази, яка б відповідала за всіма параметрами сучасним вимогам НАТО та ЄС; органу з координації та методичного супроводження співпраці з країнами НАТО та ЄС, а саме – Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО у сфері випробувань і сертифікації ОВТ; підрозділів забезпечення за всіма видами ОВТ. Наявних фондів у місці базування ДНВЦ достатньо для розміщення усієї інфраструктури інституту та налагодження її ефективної взаємодії.

 

Найбільшу проблему на сьогодні становить створення потужної лабораторно-випробувальної бази, без якої все інше немає сенсу. Як свідчить світова практика, вирішення проблемних питань фінансування створення багатопрофільного потужного експериментально-випробувального комплексу слід шукати у площині співробітництва на засадах кооперації між підприємствами ОПК та науково-дослідними установами державного замовника, включно з формами міжнародної кооперації в оборонно-промисловій галузі.

 

Загалом діяльність інституту, оснащеного усіма вищенаведеними компонентами, забезпечить потреби ЗС України, військових формувань сил оборони, підприємств Державного Концерну “Укроборонпром”, “Ліги оборонних підприємств України” та інших підприємств України, що дозволить суттєво скоротити терміни прийняття на озброєння новітніх зразків ОВТ та призведе до економії коштів, які, в свою чергу, можливо буде спрямувати на подальший розвиток підприємств промисловості та покращення рівня оснащення силового блоку Держави.

 

Без вирішення цих питань виникають реальні загрози для повного і якісного проведення випробувань, а значить - для виконання державних програм створення найбільш складних і пріоритетних для Збройних Сил України зразків ОВТ.

 

Володимир ТКАЧ, спеціально для Defense Express

 

PS: Щоб дізнатись більше по темі, передплачуйте журнал Defense Express

 

Публікація по темі: МОМЕНТ ІСТИНИ: ВИЙШОВ ДРУКОМ ОНОВЛЕНИЙ ЖУРНАЛ DEFENSE EXPRESS

 

viprobuvannya 4

 

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues