180314 uopЗміни, яких зазнавала система управління оборонно-промисловим комплексом України з часів здобуття незалежності, в значній мірі формують модель його довгострокового розвитку. Сьогодні можна стверджувати, що українська оборонна промисловість є більш адаптивною до геополітичних викликів, має перспективи до подальшої розбудови та підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку.

 

Саме аналіз становлення українського ОПК як однієї із ключових сфер економіки України ліг в основу реформ, що здійснювались нами протягом 2017 року, та реалізація яких має продовжуватись у 2018.

 

180314 tyvonchuk1

Директор департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Андрій ТИВОНЧУК

 

Баланс управління

 

Майже 20 років існування радянської моделі єдиного керівного органу як з формування політики розвитку, так і з її реалізації (управління оборонною промисловістю за часів Держоборонпроммашу, Мінмашпрому, Мінпромполітики) дозволило Україні не втратити позиції виробника та експортера озброєнь на світовому ринку. Ці позиції були посилені Державним концерном «Укроборонпром» - в період з моменту надання функцій з управління підприємствами Концерну і до початку конфлікту з Російською Федерацію Україна займала в рейтингу світових експортерів найвищу за період незалежності позицію – 8 місце.

 

Втім, геополітична складова внесла свої корективи, а обраний багатьма європейськими країнами вектор орієнтації на фінансову самодостатність підприємств засвідчив необхідність проведення структурних перетворень і в українському ОПК.

 

Після розриву з основним промисловим партнером України підприємства оборонно-промислового комплексу мають пристосовуватись до роботи в нових умовах, що передбачає проведення радикальної перебудови та пошуку нових коопераційних зв’язків на заміну старих. Оптимальним варіантом реалізації поставлених цілей в умовах обмеженого державного фінансування, як свідчить міжнародна практика, є проведення корпоратизації.

 

США та провідні європейські країни (Великобританія, Німеччина та Франція) проводили корпоратизацію у декілька етапів – від створення єдиних національних компаній до міжнародних інтегрованих структур з подальшим утворенням консорціумів, що наразі успішно реалізують свою діяльність за рахунок поділу внутрішнього ринку та напрямів міжнародного співробітництва.

 

Основна мета, що досягається за рахунок проведення корпоратизації – збільшення надходження фінансового ресурсу у виробництво. Українська модель зменшення впливу держави на оборонну промисловість має базуватись на принципах збереження потужних виробництв та реструктуризації неперспективних підприємств, у разі можливості – їх перепрофілювання.

 

Так, у 2017 році Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з Концерном розпочато роботу над створенням нормативно-правового поля для проведення корпоратизації 67 підприємств Концерну. В переважній більшості це ремонтні підприємства та компанії, що виступають співвиконавцями оборонних замовлень, мають високий рівень зносу основних фондів та недостатньо адаптовані до принципів роботи на міжнародних ринках. Запровадження ефективного менеджменту на таких підприємствах дозволить, в першу чергу, провести раціональний перерозподіл виробничих можливостей.

 

Як приклад – підприємства високоточної зброї та боєприпасів, потреба у динамічному розвитку яких є для України нагальною. Нам необхідно відновлювати втрачені у 2014 році виробництва і здійснювати заміну існуючих потужностей з високим ступенем зносу. Перехід на корпоративне управління для 30% підприємств галузі, що мають виробничий потенціал, але не мають достатньо коштів для модернізації – це можливість рухатись у фарватері з флагманами боєприпасного виробництва.

 

Згідно із законопроектом, в сегменті авіабудування, наприклад, заплановано провести корпоратизацію третини підприємств. Цей процес має відбуватись синхронно із впровадженням нових принципів роботи підприємств в рамках вже утвореного авіабудівного кластера, зокрема, це стосується об’єднання потужностей авіаремонтних підприємств.

 

Ще один спосіб досягти поставлених цілей – впровадити законодавчі механізми утворення спільних підприємств та інструментарію для здійснення спільної діяльності. Ідея базується на залученні капіталу іноземних суб'єктів господарської діяльності в український ОПК, здійсненні спільного управління та на спільному розподілі результатів.

 

На жаль, на багатьох підприємствах активи використовуються недостатньо ефективно. Це і основні засоби з довгим терміном служби, наприклад, будівлі, споруди, земля, обладнання, і нематеріальні ресурси, такі як об’єкти промислової та інтелектуальної власності.

 

Спільне управління такими активи або ж розпорядження ними – а беззаперечним є факт, що будь-яка інвестиція має на меті отримання прибутку – дасть поштовх до підвищення темпів розвитку підприємства, своєчасності реалізації нових та відмови від неефективних проектів.

 

Вже сьогодні в Міністерстві триває робота над розробкою відповідного законопроекту, адже впровадження сучасного менеджменту та залучення інвестицій у розвиток виробництва є першоосновами формування довгострокової стратегії розвитку українського ОПК.

 

180314 uop 1

 

Державна підтримка як засіб стимулювання розвитку ОПК

 

Повертаючись до питання відмови від традиційних до початку збройного конфлікту ринків постачання продукції, хотів би вчергове підкреслити важливість імпортозаміщення – проекту, якому протягом останніх кількох років приділяється увага як промисловості, так і держави.

 

Цей фактично вимушений крок став чи не головним стимулом до самовідтворення оборонної промисловості, дозволив налагодити внутрішньодержавну кооперацію, вирішити ряд питань логістичного забезпечення та стимулювати розвиток малого підприємництва за рахунок участі у виконанні державних замовлень.

 

Серед останніх досягнень – робота з утворення при Мінекономрозвитку Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення. До її складу увійшли представники всіх зацікавлених державних органів, Адміністрації Президента України, депутати Верховної Ради України (представники комітетів з питань національної безпеки і оборони та промислової політики та підприємництва), делегати від науки, і, звісно, представники промисловості – як державного, так і приватного секторів.

 

Комісія має стати платформою для реалізації галузевих проектів з імпортозаміщення, відкритого діалогу та пошуку нових коопераційних зв’язків; використання можливостей проекту для переходу до новітніх розробок із подальшим їх впровадженням, активізації роботи науково-дослідних установ України, використання в повній мірі їх потенціалу.

 

171004 liga 3

 

 

Можливості для самоінвестування

 

Проте головний стратегічний напрям реформи оборонно-промислового комплексу лежить у площині його фінансового забезпечення.

 

Ще у 2016 на підприємства Концерну поширювалась дія Порядку відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, відповідно до якого такі відрахування складали 75%, що фактично унеможливлювало власні інвестиції у розвиток виробничих фондів. Інструментів цільового фінансування із державного бюджету не існувало.

 

Ситуацію змінили ключові рішення Уряду – прийняття програми розвитку оборонно-промислового комплексу, порядків надання підприємствам кредитів під державні гарантії та формування ціни на продукцію оборонного призначення, а також перегляд процедур формування планів закупівель за державним оборонним замовленням (трирічне планування ДОЗ).

 

У 2017 році в рамках проекту з оновлення виробничих фондів, державним замовником якого виступило Мінекономрозвитку, забезпечено придбання відповідного обладнання для підприємств ОПК. Близько 1,7 млрд. гривень було залучено під гарантії Уряду як державними, так і приватними підприємствами. Ці кошти спрямовувались здебільшого на розвиток бронетанкових виробництв.

 

Вже у поточному році інвестиції держави в оборонну промисловість складуть близько 3 млрд. гривень і будуть використані, зокрема, для оновлення виробничих фондів підприємств високоточної зброї та боєприпасів, а також бронетанкових підприємств, яким характерний найвищий показник рівня зносу. Це кошти, передбачені у державному бюджеті. Використання такого інструменту, як державні гарантії, передбачає фінансування в істотно більших обсягах.

 

Проте достатність фінансового ресурсу обумовлена, в першу чергу, його раціональним використанням.

 

У рамках запровадження стратегічного планування в оборонній сфері вже другий рік поспіль державне оборонне замовлення формується на середньострокову перспективу, а цьогорічний проект, окрім іншого, базується на основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки. І державні замовники, і підприємства-виконавці наразі мають змогу оцінити свої ресурсні можливості, і планувати потреби та завантаженість виходячи саме з цих показників.

 

Крім того, в рамках комплексного підходу до управління ресурсами в найближчій перспективі заплановано реалізувати ініціативу щодо унормування питань розроблення стратегічних планів діяльності та розвитку державних підприємств. На меті – спрощення процедур планування виробничих процесів, їх автоматизація та можливість моніторингу і ретроспективного аналізу даних за будь-якими класифікаційними ознаками.

 

Актуальним також залишається питання унормування процедури включення до складу ціни на продукцію оборонного призначення витрат на підготовку виробництва – власних інвестицій підприємств у розвиток спроможностей.

 

Результат, який Україна має сьогодні – значний. Проте хотів би зазначити, що зусилля всіх інституцій, причетних до реформи оборонно-промислового комплексу, сьогодні мають бути спрямовані на використання цього результату у майбутньому. В свою чергу Міністерство як координатор реформи ОПК вже працює над виконанням рішень керівництва держави щодо формування довгострокових пріоритетів розвитку цієї сфери.

 

АНДРІЙ ТИВОНЧУК,

Директор департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки

 

Публікація по темі: РЕФОРМА ОПК: РІК ДРУГИЙ

 

180314 uop 2

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues